Handige links

Alliantie Kind in Gezin
Een samenwerkingsverband van organisaties die samen streven zoveel mogelijk kinderen in huis te plaatsen in plaats van in instellingen.

Advies- & Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
Een landelijke organisatie waarbij zowel kinderen en jongeren als ouders en verzorgers terecht kunnen met verbeteringstips en vragen over de rechten betreft Jeugdzorg.

Be4You2
Stichting Be4You2 is er voor kinderen, jongeren en volwassen die als kind uit huis zijn geplaatst en dit gegeven een krachtige plek in hun leven willen geven.

CreateXchange
Het wereldwijde netwerk voor en door jongeren met pleegzorgervaring. Mede-opgericht door JongWijs-leden!

Defence for Children
Internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan alleen gerealiseerd worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for Children gebruikt het VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere internationale verdragen als uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te monitoren.

How to survive pleegzorg?
5 meiden hebben samen met Stichting STUK een vijftal filmpjes gemaakt over het leven als pleegkind. De filmpjes zijn hier en via YouTube te bekijken.

International Foster Care Organisation (IFCO)
De wereldwijde pleegzorgorganisatie. Leden van JongWijs gaan al decennia naar de internationale pleegzorgconferenties van IFCO. Ze hebben bijgedragen aan het jongerenprogramma en zijn lid (geweest) van de youth committee.

I’m Ready

Kwikstart
App & website met algemene informatie voor als je 18 wordt.

MijnAndereThuis
Een tool waarmee de mening van jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen aan gemeenten gestuurd wordt. Zo kan de pleegzorg verbeterd worden op basis van de directe input van jongeren. Er is ook een webapplicatie en film van gemaakt.

Mobiel
De Mobiel is het tijdschrift voor pleegzorg, met onderzoeken, tips, recensies, ervaringsverhalen etc.

Movisie
Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. *In 2013 was JongWijs genomineerd voor de jeugdparticipatieprijs.

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

NJR
De Nationale Jeugdraad is een algemeen nationaal jongerennetwerk dat tientallen jongerenorganisaties aan elkaar verbind.

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP)
De NVP is dé vereniging die het mogelijk maakt om andere pleeggezinnen te ontmoeten binnen uw eigen omgeving, maar ook in de rest van het land. Er is binnen de vereniging dan ook veel ruimte voor het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen. Daarnaast is de NVP belangenbehartiger van pleegouders, lobby’t op landelijk niveau met beleidsmakers en organisaties om de besluitvorming te beïnvloeden, daar waar nodig namens de achterban.

Stichting Alexander
Landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief jongerenonderzoek. Hun doel is het realiseren van empowerment en zinvolle invloed van jeugd op beleid en de uitvoeringspraktijk.

Stichting JiP: Jongeren in Pleeggezinnen
Een groep enthousiaste vrijwilligers uit alle delen van het land die een jaarlijks zomerkamp en weekend organiseren voor jongeren uit pleeggezinnen.

Stichting Kinderpostzegels
Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: ‘voor kinderen, door kinderen’. Jaarlijks financiert Kinderpostzegels honderden projecten voor kwetsbare kinderen in Nederland en het buitenland. Kinderpostzegels vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Kinderen behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en hebben soms extra hulp en bescherming nodig. Met de steun van Kinderpostzegels krijgen ze de kans op te groeien tot evenwichtige volwassenen.

Pleegkinderen.nl
Informatieve website met algemene informatie, antwoord op vragen, een pleegwoordenboek, een lijst van boeken over persoonlijke pleegzorgverhalen van kinderen onder en boven de 12 jaar en links naar interessante websites.

Pleegzorg Nederland
De brancheorganisatie voor alle pleegzorgorganisaties in Nederland. Eens per twee jaar organiseren zij de landelijke pleegzorgdag en zij zijn verantwoordelijk voor de landelijke pleegzorgcampagnes.

Power4Youth
Europees netwerk voor en door jongeren met pleegzorgervaring. Twee leden van JongWijs hebben dit netwerk mede-opgericht!

Quality4Children
Quality4Children werkt aan de kwaliteitsverbetering van de Nederlandse jeugdzorg. In navolging van het Europese initiatief Quality4Children heeft Quality4Children Nederland een twintigtal kwaliteitsstandaarden vastgesteld samen met kinderen en jongeren (en hun ouders) die in een residentiële setting of pleeggezin verblijven. Ook (pleeg)ouders zijn daarbij betrokken geweest. Quality4Children Nederland zet zich in voor daadwerkelijke implementatie van deze kwaliteitsstandaarden in de Nederlandse Zorg voor Jeugd.

WAT?!: Wonen met een Ander Thuis
De WAT?!-krant is een krantje voor en door jongeren met een ander thuis. De krant gaat over ervaringen en wordt gemaakt door jongens en meiden van 13-20 jaar die zelf in een pleeggezin of gezinshuis wonen als pleegkind of kind van pleegouders. Enkele leden van JongWijs hebben ook in de redactie gezeten!

Wennen in een pleeggezin
Ervaringen vanuit verschillende perspectieven in de pleegzorg. Specifiek over de eerste periode wanneer een kind in een nieuw gezin geplaatst wordt.


En verder…
18+ Wat gebeurt er als je 18 wordt als pleegkind?
De rechten van pleegkinderen Welke rechten hebben pleegkinderen?
Facebookcommunity Voor iedereen die (ooit) zelf pleegkind is (geweest) en voor iedereen die bij hen betrokken zijn.
Kinderrechten Welke rechten hebben alle kinderen in Nederland eigenlijk?
Vertrouwenspersonen Voor pleegkinderen en -jongeren zijn er onafhankelijke vertrouwenspersonen die vragen kunnen beantwoorden en advies geven.

 

Onderwerpen: ervaringsdeskundigen, netwerken, pleegzorgorganisaties internationaal, belangenbehartiging, kinderrechten, journalistiek, jongeren, nazorg & 18+