Begrippenlijst

Sommige termen hoor je zo vaak dat ze normaal worden. Of je ze nu helemaal begrijpt of niet. Wat die groene, dikgedrukte woorden op onze website betekenen, vind je terug in deze lijst.

Deeltijdpleegzorg

Die omvat verschillende mogelijkheden om pleegzorg als aanvulling op de dagelijkse zorg en opvoeding van een jeugdige in te zetten, bijvoorbeeld in het weekeinde of vakanties. Deze variant wordt veel gebruikt als preventieve hulp voor jeugdigen die thuis wonen, maar waar de zorg en opvoeding voor de ouders zwaar vallen. Zo kan een definitieve uithuisplaatsing worden voorkomen. Deeltijdpleegzorg kan ook worden ingezet voor jeugdigen die in een groep wonen of ter ontlasting van een pleeggezin. De financiering van de deeltijdpleegzorg gebeurt deels uit andere middelen dan de geïndiceerde jeugdzorg, zoals bijvoorbeeld de AWBZ.

Ervaringsdeskundige(n)

Je kunt veel kennis hebben over een onderwerp vanuit een opleiding, maar ook kennis door ervaringen uit je eigen leven. Iedereen bezit kennis door ervaring; ervaringskennis. Ervaringsdeskundige(n) zetten deze ervaringskennis professioneel in. Bij JongWijs benutten we de ervaringskennis van jongeren die te maken hebben (gehad) met pleegzorg en/of inhuisplaatsing.

Hulpverleningsvariant

Doel is om de oorspronkelijke opvoedingssituatie te herstellen. Binnen een vooraf gestelde termijn van maximaal een half jaar wordt intensief met de ouders van het pleegkind samengewerkt. Als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn om de jeugdige terug bij diens ouders te plaatsen, wordt de hulpverleningsvariant omgezet naar de opvoedingsvariant binnen pleegzorg (in hetzelfde of in een ander pleeggezin) of wordt doorgeplaatst naar een andere vorm van jeugdzorg. De hulpverleningsvariant kan ook starten vanuit crisisopvang wanneer de situatie zo ernstig is dat een jeugdige acuut uit huis moet worden geplaatst.  

Inhuisplaatsen

 Dit is het plaatsen van kinderen of jongeren die niet thuis kunnen wonen, in een pleeggezin of gezinshuis in tegenstelling tot in een leefgroep.

Inspiratiesessie(s)

 Uitleg volgt.

Jeugdhulp(verlening)

De jeugdhulp of jeugdhulpverlening is de term die gebruikt wordt voor alle vormen van hulpverlening aan jeugd. Dit kun je zien als soort paraplu; jeugdzorg, AWBZ, enzo vallen hieronder.

Meer informatie volgt. Zie ook ‘jeugdzorg’ en ‘pleegzorg’ in deze lijst.

Jeugdzorg

Uitleg volgt.

Lobby

Dit doe je wanneer je je direct tot beleidsmakers en volksvertegenwoordigers richt om een bepaald doel te bereiken. Bij JongWijs is dit bijvoorbeeld om aandacht te vragen voor het probleem van jongeren die na hun 18de de pleegzorg moeten verlaten en daar niet aan toe zijn.

Matching

Dit speelt een belangrijke rol als je in een nieuw gezin geplaatst wordt. Het gaat over of jij en het pleeggezin bij elkaar passen en of het ‘klikt’. Dat is van groot belang voor het verdere verloop van een pleegzorgplaatsing, weten we uit onderzoek. Voor een goede match wordt er gekeken naar bijvoorbeeld de behoeften die jij hebt en jouw gedragskenmerken maar ook naar de kenmerken van pleegouders en hun kinderen. 

Ondertoezichtstelling (OTS)

 De kinderrechter kan bepalen dat het beter voor je is wanneer je niet langer alleen door je ouders wordt opgevoed. Dan spreekt hij of zij een ondertoezichtstelling uit en dat betekent dat je ouders/voogd beperkt worden in het nemen van beslissingen over jou. Er komt een gezinsvoogd die er voor is om de beslissingen te nemen die in jouw belang zijn.

Opvoedingsvariant

In de opvoedingsvariant wordt een pleegkind voor langere tijd door pleegouders opgevoed. Het doel van de plaatsing is om continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelingskansen voor het pleegkind te creëren. Contact met de ouders blijft, waar mogelijk, bestaan. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat pleegouders de voogdij krijgen, met behoud van pleegcontract, pleegvergoeding en begeleiding.

Pleegouder

Een pleegouder is iemand die zorgt voor een kind dat niet van hem of haar zelf is. 

Pleegzorg

Van pleegzorg is sprake wanneer kinderen niet door hun eigen biologische ouders, maar door vervangende ouders verzorgd en opgevoed worden. In tegenstelling tot adoptiekinderen zijn pleegkinderen niet de wettelijke kinderen van de pleegouders.

Pleegzorg is een onderdeel van jeugdzorg

Uithuisplaatsing

Dit betekent dat een jeugdige voor korte of langere tijd niet opgroeit in zijn eigen gezin, maar in een andere leefomgeving, zoals een pleeggezin of een gezinshuis. Soms besluiten ouders zelf dat het beter is als het kind tijdelijk elders gaat wonen (vrijwillige plaatsing) en soms is het de kinderrechter die na onderzoek bepaald dat het beter is als het kind tijdelijk niet thuis woont.